Povinnosti prevencie pred požiarmi

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi určuje povinnosti pre vlastníkov bytových domov, spoločenstvo vlastníkov a správcu bytového domu. Týkajú sa spoločných priestorov a zariadení bytového domu. Obvykle sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom od osôb s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Povinnosti vyplývajúce zo zákona sú nasledovné:
1.Udržiavať stavbu v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, zabezpečiť aby nedošlo k zníženiu bezpečnosti stavby, časti stavby a osôb v prípade zmene užívania stavby. Tiež je potrebné zabezpečiť bezproblémový prístup pre zásah hasičských jednotiek. Pri plánovaní rekonštrukcie či stavebných úprav je potrebný posudok od špecialistu požiarnej ochrany a následné vyjadrenie okresného riaditeľstva Hasičského zboru.
2.Každých 12 mesiacov zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v obytných domoch. Ide o kontrolu únikových ciest a prístupu k protipožiarnym zariadeniam a rozvodom vody, plynu a elektrickej energie. 
3.Zabezpečiť ochranu pred požiarom pokiaľ sa vykonávajú práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (lepenie krytín, zváranie atď.)
4.Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínu, pokiaľ stavba má vlastné kúrenie.
5.Obstarať pravidelnú kontrolu a údržbu technických a technologických zariadení bytových domov, kontrolu elektrických zariadení a bleskozvodu.
6.Inštalovať požiarnotechnické zariadenia ako sú hasiace prístroje, požiarne uzávery, požiarne vodovody, prostriedky na vyhlásenie poplachu a iné. Tieto zariadenia je potrebné udržiavať funkčné kontrolou odborne spôsobilými osobami.
7.Nahlásiť každý požiar ktorý vznikol v objektoch v užívaní/vlastníctve/správe okresnému riaditeľstvu bez odkladu.