Ako napísať úvahu?

V tomto článku nájdete podrobný návod o čom a ako písať úvahu.
1.O čom písať úvahu?

V úvahe vyjadrite svoj názor na nejaký problém či jav.
2.Čo je dôležité vedieť pri písaní úvahy?

Využívajte rečnícke otázky (nečakáme na ne odpoveď), rozkazovacie a zvolacie vety (aby ste si udržali pozornosť čitateľa), neukončené vety, citáty (autora nie je nutné uvádzať), parafrázu (voľný citát - prerozprávaný), príslovia či porekadlá. Píšte v krátkych vetách a nie v dlhých súvetiach. Často sa ďalšia veta začína posledným slovom predchádzajúcej vety. Vety začínajte slovami ,,Myslím si..." alebo ,,Podľa môjho názoru...". Používajte širokú slovnú zásobu.
3.Ako sa člení úvaha?

Úvaha sa člení na úvod, jadro a záver, medzi ktorými sú plynulé prechody.
4.ÚVOD

Z úvodu musí byť čitateľovi jasné, o čom bude jadro úvahy. Nebojte sa dať hneď na začiatok otázku (Venujeme dostatok pozornosti šikane na školách?), nejaký citát či príslovie. V úvode píšte skôr o faktoch než o vašom subjektívnom názore, to si nechajte do jadra. Úvod má mať iba jeden odsek.
5.JADRO

V jadre máte priestor zaujímať vlastné postoje a rozvíjať vaše myšlienky k danej problematike. Taktiež používajte rečnícke otázky, zvolania, citáty či napríklad neukončené vety. Jadro môže byť na rozdiel od úvodu a záveru členené na viacero odsekov podľa myšlienkových obsahových častí. Jeden odsek môže tvoriť dokonca aj jediné slovo či veta.
6.ZÁVER

V závere vyvodzujte závery, ale môžete nechať problém aj otvorený. V závere môžete úmyselne zopakovať slová z úvodu.