Pravidlá používania

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Server Ako na to (ďalej len „portál“) je verejný internetový server poskytujúci užívateľom prehliadať či meniť obsahy stránok pridávaním či upravovaním návodov, zúčastnovať sa diskusií alebo využívať iné slúžby podľa ponuky portálu.
  2. Služby sú na serveri poskytované používateľom zdarma.
  3. Prevádzkovateľom serveru a poskytovateľom služieb na serveri je fyzická osoba - Peter Pač (ďalej len „prevádzkovateľ“).
  4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

 2. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
  1. Registrácia používateľa na serveri nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na serveri zaregistrované a jednoduchší prístup k editáciám nívodov.
  2. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.
  3. Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné, že má viac ako 14 rokov, že súhlasí s týmito podmienkami používania a že prevádzkovateľ je oprávnený zaradiť a uchovávať jeho osobné údaje vo svojej databáze. Bližšie podmienky spracovávania, uchovávania a nakladania s osobnými údajmi užívateľa sú uvedené v sekcii označenej „Ochrana súkromia“, ktorá sa nachádza na tomto portáli. Vyplnením a odoslaním registračného formulára ďalej užívateľ vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený mu zasielať formou emailu informácie potrebné pre overovanie užívateľa pri vykonávaní rôznych činnsotí na portáli, ďalej reklamné emaily so zachovaním vhodnosti a minimálneho množstva.

 3. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
  1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže byť automaticky zrušená v nasledovných prípadoch: ak sa používateľ za 60 dní ani raz neprihlási na server.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné.

 4. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
  2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané. IP adresa počítača a časy prístupov používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

 5. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
  1. Každý užívateľ je pri využívaní služieb portálu www.akosatorobi.sk povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy platné na území SR, prípadne platné v štáte, z územia ktorého sa prostredníctvom siete internet pripojil na portál, najmä, ale nielen ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.), Zákona o dizajnoch (zákon č. 444/2002 Z.z.), Zákona o ochranných známkach (zákon č. 55/1997 Z.z.), Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.), Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) a Zákona o reklame (147/2001 Z.z.), a je si vedomý právnych následkov za ich porušenie.
  2. Užívateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek neoprávnených zásahov do autorských práv a práv príbuzných a súvisiacich s autorskými právami (práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov a práva vysielateľov) k záznamom - dielam umiestneným na portáli, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať verejnosti, verejne rozširovať, uskutočňovať ich verejný prenos, resp. inak verejne používať bez súhlasu ich autorov alebo licenčných nadobúdateľov práv na použitie diel. Bez súhlasu autora možno diela umiestnené na portáli použiť len na základe tzv. „zákonných licencií“ upravených v ustanoveniach § 24 až § 38 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

   Rovnako je užívateľ povinný zdržať sa aj neoprávnených zásahov do ostatných práv duševného vlastníctva k záznamom a chráneným majetkovým právam obsiahnutým na záznamoch, ktoré sú umiestnené na portáli. Ostatnými právami duševného vlastníctva sa na účely týchto podmienok používania rozumejú najmä patentové právo (právo vynálezov), právo dizajnov, právo úžitkových vzorov, právo ochranných známok, právo označení pôvodu a zemepisných označení, právo obchodných mien, právo know-how, právo loga, právo doménových mien a právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnických osôb.
  3. Užívateľ nesmie na tomto portáli žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:
   1. násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu,
   2. alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov
   3. príspevky s erotickým, obscénnym obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie), vrátane príspevkov znevažujúcich alebo urážajúcich osoby,
   4. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.

  4. Užívateľ nesmie umiestňovať na tomto portáli záznamy, informácie alebo údaje, ktorými :
   1. ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva vrátane práv priemyselného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, označenia pôvodu a zemepisné označenia, obchodné meno, know-how, logo, doménové mená a pod.),
   2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti fyzických osôb – ich života, zdravia (aj duševného), súkromia, mena a priezviska, prejavov osobnej povahy, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, alebo zasahuje do dobrej povesti (goodwill) právnickej osoby, alebo neoprávnene používa jej názov,
   3. ohrozuje alebo porušuje hospodársku súťaž, alebo sa dopúšťa nekalosúťažného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom,
   4. neoprávnene používa obchodné meno, ochranné známky, alebo iné označenia, zameniteľné s obchodným menom, ochrannou známkou prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pričom na použitie takýchto označení užívateľ nie je oprávnený,
   5. organizuje, objednáva, pomáha, navádza, podporuje alebo podnecuje na spáchanie trestného činu alebo na hromadné neplnenie dôležitých zákonných povinností, schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa,
   6. navádza, podnecuje, podporuje alebo schvaľuje užívanie alebo zneužívanie omamných a psychotropných látok, vrátane fajčenia, užívania alkoholu, jedov, prekurzorov a to najmä maloletými,
   7. sa vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov, použitím násilia, usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu,
   8. verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo osoby pre ich sexuálnu orientáciu.
   9. sa verejne vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd, alebo takéto obmedzenie vykoná, alebo podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny,
   10. úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu , ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať takéto nebezpečenstvo,
   11. rozširuje, sprístupňuje, rozmnožuje pornografické diela, osobitne detskú pornografiu, vrátane takých zobrazení, v ktorých sa zobrazuje neúcta ku človeku, ohrozenie mravnosti a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, taktiež ak takéto dielo sprístupňuje osobám mladším ako osemnásť rokov,
   12. obsahuje nepravdivý údaj o osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu,
   13. poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretím osobám,
   14. neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného, neoprávnene sprístupní alebo zverejní osobné údaje inej osoby,
   15. podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje ku potlačeniu základných práv a slobôd osôb,
   16. verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,
   17. verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, genocídium alebo iné zločiny proti mieru alebo ľudskosti,
   18. sa dopúšťa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom, v opačnom prípade berie na vedomie svoju trestnoprávnu, administratívnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť.

  5. Užívateľ nesmie zasielať nevyžiadané informácie komerčnej komunikácie ostatným užívateľom portálu, a to ani v diskusiách, v komentároch, vo videách, a ani v žiadnom príspevku, ktorý umiestni na tomto portáli. Užívateľ sa nesmie správať neslušne či agresívne voči ďalším užívateľom, nesmie žiadnym spôsobom nepriaznivo ovplyvniť iného užívateľa, najmä nesmie používať v komunikácii na portáli nevhodné a vulgárne výrazy.
  6. Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozoval alebo maril alebo zasahoval do riadneho prevádzkovania portálu, ohrozoval jeho bezpečnosť, ako aj získaval osobné údaje o iných užívateľoch.
  7. Užívateľ nesmie v záznamoch, informáciách alebo akýchkoľvek údajoch, ktoré ukladá na tento portál šíriť akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu (ani politickú) vrátane odkazov na svoje produkty, služby alebo činnosť ani na produkty, služby alebo činnosť tretích osôb, okrem užívateľa využívajúceho služby platenej reklamy.
  8. Užívateľ zodpovedá za škody alebo iné ujmy spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretím osobám postupom, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  9. Maloletý užívateľ mladší ako 14 rokov je oprávnený využívať služby tohto portálu len pod dohľadom svojich zákonných zástupcov.
  10. Užívateľ nesmie ukladať opakovane rovnaké záznamy, informácie, komentáre, blogy, údaje, aké už na portáli uložil. Ak prevádzkovateľ takúto skutočnosť zistí, je oprávnený duplicitné príspevky odstrániť.
  11. Užívateľ nie je oprávnený si uplatňovať voči prevádzkovateľovi, voči ostatným užívateľom ani voči tretím osobám akékoľvek nároky na odmenu za záznamy, informácie či údaje, ktoré uložil na tento portál.
  12. Výlučne užívateľ je zodpovedný za ním uložené a zverejnené záznamy, informácie a údaje na tomto portáli. Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za obsah uložených záznamov, informácií a údajov a ani nie je povinný sledovať ich prípadnú protiprávnosť.
  13. Užívateľ sa nesmie prihlásiť na portál prihlasovacími údajmi iného užívateľa a následne vystupovať na portáli pod menom tohto iného užívateľa.
  14. Užívateľ je oprávnený využívať všetky mu dostupné bezplatné služby portálu len na osobné a nekomerčné účely. Užívatelia - právnické osoby môžu tieto služby využívať len pre vlastnú potrebu na nekomerčné účely.
  15. Užívateľ súhlasí s tým, že počas využívania služieb portálu mu bude zobrazovaná reklama vrátane možnosti prevádzkovateľa individuálneho zasielania reklamných emailov užívateľovi. Užívateľ súčasne berie na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestniť do obsahu portálu odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov poskytujúcich rôzne služby a produkty, a to v akejkoľvek podobe a podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa.

 6. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ DO GALÉRIÍ
  1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
  2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.
  3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.


 7. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na portáli.
  3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
  4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa okamžite odstrániť záznamy, informácie alebo údaje, ktoré na portál užívateľ uložil a ktoré podľa názoru prevádzkovateľa sú v rozpore s týmito podmienkami používania, so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj s príslušnými predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje rovnaké oprávnenie aj v prípade, ak záznamy, informácie alebo údaje uložené užívateľom sú v rozpore s dobrými mravmi alebo ich poskytovateľ vyhodnotí ako nevhodné.

   Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť.
  6. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.


 8. ZMENA PRAVIDIEL
  1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.


 9. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
  1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.


 10. COOKIES
  1. Pokiaľ si prezeráte webové stránky ako-na.sk, dochádza k využívaniu tzv. "cookies" a to za účelom zabezpečenia lepších služieb. Používaním stránok ako-na.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.
  2. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
  3. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach ako-na.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.
  4. Používame taktiež software tretích strán, ktorý následne používa súbory cookies a to:
   1. Google - za účelom analýzy návštevnosti (Google Analytics). O spôsobe pouzívania cookies nájdete informácie tu.