Ako sa oddlžiť?


Pokiaľ je človek v zlej finančnej situácii a chce sa zbaviť dlhov, všeobecne sa  tento proces nazýva oddlženie. Asi väčšina ľudí si pod slovom oddlženie predstaví osobný bankrot. Avšak bankroty nie sú jediným riešením. Oddlžovacia spoločnosť  Prvá Oddlžovacia (www.prvaoddlzovacia.sk) ponúka svoju unikátnu  službu – správa dlhov. A čo to je?
1.Správa dlhov
Správa dlhov je pomoc od finančných odborníkov, ktorí dokážu minimalizovať Vašu finančnú stratu. Ich úlohou je o všetko sa postarať, poskytnúť právnu ochranu a vyjednať s veriteľmi čo najvýhodnejšie podmienky.

Ako dôkaz toho, že správa dlhov dokáže pomôcť, si prečítajte naše posledné referencie:
2.Rozhodcovský rozsudok v rozpore so zákonom
V roku 2012 uzatvorila naša klientka zmluvu o úvere, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 400 eur, za poplatok vo výške 356 eur. Celkom mala vrátiť sumu 756 eur. V rámci rozhodcovskej zmluvy bolo uvedené, že všetky spory vzniknuté z tejto úverovej zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní.

Keďže sa po určitom čase dostala do finančnej núdze a nebola schopná naďalej si plniť svoju povinnosť, tento jej dlh sa stal v nesplatenom zvyšku splatný. V októbri 2014 podala spoločnosť, ktorá jej úver poskytla návrh na začatie rozhodcovského konania, na základe ktorého bol vydaný Rozhodcovský rozsudok, ktorým bola naša klientka zaviazaná zaplatiť sumu 84,21 eur s príslušenstvom.
3.Klientka zareagovala tak, že podala v decembri 2014 žalobu na Okresný súd, ktorou sa domáhala, aby súd zrušil daný Rozhodcovský rozsudok. Keďže považovala Rozhodcovskú zmluvu v zmysle Občianskeho zákonníka za absolútne neplatnú, svoju žalobu aj pádne zdôvodnila viacerými námietkami. Následne sa k jej žalobe písomne vyjadril aj žalovaný. Uviedol, že sa nestotožňuje s jej názormi.
4.Na pojednávaní klientka, ako žalobkyňa vo svojej výpovedi v plnom rozsahu zotrvala na žalobe, ktorú podala. Uviedla všetky skutočnosti ohľadom uzatvorenia úverovej zmluvy, aj to ako prišiel rozhodcovský rozsudok v období, keď jej do celkovej sumy za požičanie ostávalo zaplatiť 56 eur. V Rozhodcovskom rozsudku od nej žalovaný žiadal zaplatiť ďalších skoro 750 eur. Uviedla aj to, že sa nebráni povinnosti zaplatiť požičanú sumu, ale považuje za neseriózne, že od nej chcú ešte ďalšiu skoro rovnakú sumu.

5.Súd sa oboznámil s obsahom všetkých listín, ktoré zúčastnené strany doložili k tomuto prípadu a na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žaloba našej klientky je v celom rozsahu dôvodná. Súd zistil, že Rozhodcovský rozsudok vydaný v tejto veci je v rozpore so zákonom, nakoľko bola rozhodcovská zmluva uzatvorená neplatne.