Ako na PHP

Chceli by ste začať tvoriť webové stránky v PHP a neviete kde začať? Tento návod vám poradí, ako zvládnuť prvé kroky, pokiaľ už ovládate pojmy ako premenné, cykly, polia či funkcie. Pokiaľ nie, odporúčam Vám najprv sa zoznámiť so všeobecnými prvkami programovacích jazykov. Návod je orientovaný predovšetkým prakticky, takže sa v ňom vyhneme rôznym teóriam.
1.Prvým krokom ktorý spravíte musí byť zaobstaranie si webservra, na ktorom svoj kód budete spúšťať a testovať. Buď si musíte zaobstarať nejaký hosting s podporou PHP alebo si nainštalovať webserver Apache, ktorý je obsiahnutý napríklad v balíku XAMPP [www.apachefriends.org/en/xampp.html].
2.Základom ako v každom jazyku sú operátory a premenné. Premennú nie je nutné deklarovať pred jej prvým použitím. Teda kdekoľvek v kóde môžte začať pracovať s novou premmennou.

Premenná sa zapisuje so znakom $ na začiatku, teda $premenna. Hodnotu jej priradíte klasicky
$premenna=3;
Každý príkaz musí byť oddelený od ďalšieho znakom ; .

Premenná môže byť číselného typu
$cislo=3;
môže byť reťazcom
$retazec='Nejaky text';
logickou prememnou s hodnotami true a false
alebo budete často potrebovať zadefinovať pole
$pole=array(1, 2, 3, 5, 7);
K prvkom v poly sa pristupuje pomocou indexu - tj. poradového čísla prvku v poli, teda výber 4. prvku prevedieme pomocou $pole[4].

Ešte sa nám zídu komentáre, ktoré sa zapisujú
//takto v jednom riaku
/*alebo na
viacej
riadkov*/
3.K dôležitým operátorom v PHP patrí predovšetkým klasické +, -, *, /, %(modulo), ktoré je možné zapisovať dvoma spôsobmi
$a=$a+3;
ktoré je totožné s
$a+=3;
A pre zvýšenie či zníženie hodnoty o 1 môžme použiť
$a++; alebo $a--;

Hlavne v podmienkach a cykloch využijeme operátory:
&& = AND
|| = OR
== = rovná sa
!= = nerovná sa
>, <, >=, <= = operácie porovnania
! = negácia
. = slúži na spájanie obsahu premenných

a samozrejme zátvorky () pre oddelenie jednotlivých operácií.
4.Ako ďalším sa nevyhneme základným konštrukciám podmienok a cyklov. Uvediem ich spôsob použitia aj s konkrétnymi podmienkami.

Podmienka:
if (podmienka){
  //podmienka platí
}else{
  //podmienka neplatí
}

if (!$a || ($b < $a && $c)){
  /*prikazy na tomto mieste sa vykonaju ak neplati $a alebo hodnota $b je menšia $a a platí $c
Pričom premenná ako taká je vždy pravdivá pokiaľ nie je rovná 0 alebo false.
}elseif ($c){
  //pokial sa nevykoná príkaz vyššie, zistí sa , či platí $c a vykoná sa toto
}else{
  //alebo sa vykoná príkaz tuna
}

Cyklus while:
while (podmienka){
  //vykonava kym podmienka plati
}

Cyklus for:
for (inicializacia premennej; podmienka; prikaz vykonany po každom cykle){
  //vykonava kym podmienka plati
}

for ($i=1990; $i<2010; $i++){
  echo $i.', ';
  //vypíše roky od 1990 do 2009 oddelené čiarkou
}

Cyklus foreach:
Využíva sa keď potrebujeme niečo vykonať pre každý prvok poľa

foreach ($pole => $prvok){
  //prejde každý prvok pole s ktoré sa v tomto bloku postupne nachádzajú v premennej $prvok
}

Skoky:
Z cyklov potrebujeme často vyskočiť alebo prejsť na ďalšiu iteráciu(ďalší krok) nezávisle na podmienke cyklu. Na to sa používajú následujúce príkazy:

$pole=array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
foreach ($pole => $prvok){
  if ($prvok > 7)
    break;
  else if ($prvok < 3)
    continue;

  echo $prvok.', ';
}
V cykle sa vypíšu čísla poľa od 3 do 7, pričom pri číslach menších ako 3 sa prejde na ďalší prvok a pri čísle väčšom ako 7 sa výpis ukončí.
5.Nakoniec nám ostali funkcie. Tie sa definujú

function mojaFunkcia($vstupna1){
  echo 'Premenna: '.$vstupna1;
}
6.Nakoniec si ešte pozrieme pár vstavaných príkazov a funkcií. Asi najdôležitejším je echo
echo 'Premenna: '.$x;
ktorý vypíše následujúce hodnoty na obrazovku.
include ('subor.php') načíta na tomto mieste obsah súboru 'subor.php'

Ďalšie funkcie:
count() - vráti počet prvkov v poly
strlen() - vráti dĺžku reťazca
split($s, $text) - rozdelí reťazec $text na pole v miestach výskytu obsahu premennej $s.